Back To Resource Library

የለውጥ ወኪል ያድርጉኝ ለዉሃ ንጽህና አጠባበቅ(ዋሽ) ፣ ለግብርና እና ለኑሮ አኗኗር ሥራዎች የማህበራዊና ባህሪ ለዉጥ የመረጃ ምንጭ

Autores:
ESCALA | PRO-WASH
Año de publicación:
2021
Tipo de recurso:
Herramientas y manuales
Lenguaje:
Amárico
Disponible en idiomas:

እነዚህ ትምህርቶች በማኅበረሰባቸው ውስጥ የባህሪ ለውጥ እንዲያስተዋውቁ ለማህበረሰብ ደረጃ ሠራተኞች ችሎታዎችን ለመገንባት ይፈልጋሉ። በዚህ ማኑዋል ውስጥየባህሪ ለውጥ ወኪል የሚለው ቃል ለውጥን በሚያስተዋውቁ ሰራተኞች የሚይዙትን የተለያዩ የሥራ ድርሻዎችን ያመለክታል ፡፡ አስተባባሪዎችቢሲኤ ለአድማጮቻቸው ተገቢ (እንደ እርሻ ኤክስቴንሽን ወኪል የማህበረሰብ ጤና ሰራተኛ የንጽህና አበረታች ወዘተ ...) ባሉ ተገቢ አርዕስት መተካት ይፈልጉ ይሆናል።

2019-2020 የዩኤስኤአይዲ ምግብ ለ ሰላም (ኤፍ...) በግብርና በአኗኗር ዘይቤዎች እና በአካባቢ (አከባቢ) እና በጥናት ምርምር እና ክወናዎች ውስጥ የውሃ የአካባቢ ንፅህና እና ንፅህና (ፕሮ-ዋሽ) የኣቅም ማጎልብቻ ሽልማት በመስጠት ተባበሩ ፡፡ መመሪያው ከውኃ ንፅህና እና ንፅህና (ዋሽ) እና ግብርና እና አኗኗር ጋር ተያያዥነት ባላቸው እንቅስቃሴዎች ላይ ያተኮሩ ለማህበረሰብ ደረጃ ሠራተኞች በተለይ የአሰልጣኞች ሥልጠና እንዲሆን ተደርጎ መመሪያው በአዲስ መልክ ተከለሰ ፡፡ በመቀጠልም መመሪያው በኮንጎ ዲሞክራቲክ ብሊክ በኡጋንዳ በባንግላዴሽ እና በኢትዮጵያ በሚሰለጥኑ ስልጠናዎች ወቅት በሙከራ የተረጋገጠ ሲሆን ከስልጠና ልጣኞ አመቻቾች እና ገምጋሚዎች በተሰጡት ግብረመልሶች ላይ ተመስርቶ ተከልሷል ፡፡

እነዚህ ትምህርቶች በማንኛውም ዘርፍ ውስጥ ያለ የልማት ሰራተኛ እንደ የባህሪ ለውጥ ወኪል ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆኑ የሚረዱ አስፈላጊ ክህሎቶችን ያጠቃልላል ፡፡ ትምህርቶቹ ለሁሉም ዘርፎች የሚመለከቱ ቢሆኑም ይህ ማኑዋሉ በጽዳት በግብርና በኤን.አር.ኤም እና በአኗኗር ዘይቤ ሠራተኞች የተስተካከለ ነው ፡፡ ትምህርቶቹ ምሳሌዎች ተዋንያን ታሪኮች እና ባህሪዎች / ልምዶች በዋናነት ከእነዚህ ዘርፎች የተገኙ ናቸው ፡፡

Download Download Make Me a Change Agent: An SBC Resource for WASH, Agriculture, and Livelihoods Activities (high res PDF)

Download Download Make Me a Change Agent: An SBC Resource for WASH, Agriculture, and Livelihoods Activities (low res PDF)